Sønderjylland

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa er porten til Europa for Jylland- Fyn – og i nogle tilfælde for endnu større områder. Dermed er det disse syddanske kommuner, som i særlig grad kan få fordel af grænseoverskridende samarbejde og blive påvirket af vilkår og udvikling i det nordtyske område.

I Sønderjylland peger fremskrivninger på vækst i områder langs motorvejen, mens andre steder præges af befolkningstilbagegang. Finanskrisen ramte med virksomhedslukninger og nedlæggelse af traditionelle produktionsjob. De nærliggende byområder Flensborg, Esbjerg og Trekantområdet forventer vækst, hvilket giver muligheder også for Sønderjylland, mens den ventede svage udvikling i de tyske nabolandområder er en udfordring.

Vestdanmark og Tyskland har en sammenlignelig erhvervsstruktur præget af industriproduktion til verdensmarkedet, og der er et nært samspil med indbyrdes leverancer over landegrænsen, men grænsen er fortsat en barriere. Den dansk-tyske organisation Vækstcentret vil markedsføre grænseregionen og styrke samarbejdet. Region Sønderjylland-Schleswig gennemfører grænsependlerrådgivning, og fremmer kulturaktiviteter på tværs af grænsen.

Jyllandskorridoren fra Aalborg til Hamborg er rygraden i den infrastruktur, som sikrer, at personer og gods kan komme ind og ud af Vestdanmark. Her spiller landegrænsen en vigtig rolle, og i Sønderjylland findes mange kompetencer på transportområdet. Den dansk-tyske transportkommission kan blive et omdrejningspunkt for nationalt engagement i udvikling af infrastruktur og transportforhold i Jyllandskorridoren.

SYNLIGGØRE GRÆNSEREGIONEN

Kendskabet til grænseregionens forhold skal øges ved at udvikle og afprøve et grænsebarometer bestående af to dele: En borgerundersøgelse på begge sider af grænsen og tællinger af person- og varebiler, der passerer landegrænsen. Læs resultater af tællinger i 2012 for maj, juli, august og oktober og ligeledes i 2013 for marts. Forventningen er, at resultaterne kan skabe synlighed om grænselandet og en erkendelse af de nationale interesser i området. Grænsebarometeret vil i samspil med en kommende dansk-tysk databank synliggøre området og samtidig dokumentere grundlaget for nationale interesser i grænseregionen.

Region Syddanmark er tovholder på udvikling og gennemførelse af grænsebarometret i en forsøgsperiode. Læs Grænsepanelet

UNDERSTØTTE TRANSPORT OG TILGÆNGELIGHED

En fælles vestdansk-nordtysk banestrategi for Jyllandskorridoren vil bidrage til hurtigere tog og bedre sammenhæng i driften af regionaltog over landegrænsen. En grænsebanegård, der bidrager til at bringe flere personer og mere gods over på banen, belyses i banestrategien.

Flensborg by er tovholder for en dansk-tysk indsats, der bl.a. søger at bringe emnet ind som en opgave for den dansk-tyske transportkommission.