Sydvestjylland

Sydvestjylland med kommunerne Tønder, Esbjerg, Varde og Fanø er geografisk placeret ved det altid foranderlige Vadehav. Sydvestjylland er et eksempel på, hvordan et geografisk og kulturelt fællesskab giver fordele nogle steder, mens det giver udfordringer andre steder, både når det gælder bosætning og erhvervsudvikling.

Esbjerg er ‘porten mod vest’ og for en stor del af området et naturligt centrum for vækst, uddannelse og aktivitet. Det sydvestjyske samarbejde vil med dette udgangspunkt belyse byernes og landområdernes roller og potentialer for at styrke helheden og den samlede udvikling i Sydvestjylland.

Erhvervsmæssigt er området præget af omfattende aktiviteter indenfor energi-og offshore, hvor Esbjerg synliggør sig som en energimetropol.

Et iøjnefaldende fællestræk for kommunerne den unikke natur med adgang til Vesterhavskysten og Vadehavet. Naturen og de muligheder, den giver for fritidsliv, er afsæt for en væsentlig del af den turisme, der alene i Sydvestjylland genererer op mod en fjerdedel af det samlede turismeforbrug i regionen. Turismens betydning er allerede stor i området, men med de helt særlige oplevelsesmuligheder, området byder på, er der potentiale til mere både økonomisk og i form af flere arbejdspladser.

BYROLLER OG BYFUNKTIONER

Analyse af den funktionelle sammenhæng mellem byerne

Initiativet forankres i en arbejdsgruppe med Esbjerg Kommune som projektleder. Analysen er fokus for initiativet, men med kommunal lead på opgaven er der åbnet for, at initiativet kan løftes op på en bredere strategisk bane. På grundlag af det frembragte videngrundlag kan der iværksættes initiativer, der skal understøtte planlægning og udvikling i Sydvestjylland.

Strategisk og analytisk støtte til at formulere byudviklingsstrategier

I forlængelse af “Byanalysen”, “De mindre byer” og de erfaringer, som blev høstet omkring arbejdet med udviklingsstrategier primært i de tidligere rådhusbyer, tilbyder regionen at assistere yderligere et par byer i forbindelse med formulering af byudviklingsstrategier. Arbejdet koordineres med kommunerne

TURISME

Relevant opdateret statistik

Med afsæt i områdets samlede specialisering i turisme og med fokus på en fortsat udvikling af erhvervet, er det vigtigt at have adgang til relevant opdateret statistisk materiale – både for de enkelte kommuner, området som helhed og til sammenligning med andre. Der tages initiativ til etablering og udarbejdelse af ny statistik for turisme. Initiativet integreres i arbejdet med en koordineret sydvestjysk turismestrategi for de fire kommuner. Statistikarbejdet skal supplere og afstemmes med øvrige statistik-aktiviteter på området. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er tovholder for det samlede projekt. Regionen er udførende for den del, der specifikt omhandler en ny statistik.