Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Klimatilpasning

Klimaforandringer er blevet virkelighed, og mange syddanskere har allerede mærket effekten af mere regn, skybrud og oversvømmelser. Klimaforandringerne vil i stigende grad udfordre de syddanske byer, naturen, den fælles infrastruktur og dermed syddanskernes hverdag.

Når vandet kommer

Den syddanske indsats for klimatilpasning sigter på at forbedre vandhåndteringen for at mindske effekterne af havniveaustigninger, grundvandsstigninger og mere overfladevand. At få styr på vandet vil medføre færre gener for borgere og virksomheder samt offentlige besparelser.

Et mere klimarobust Syddanmark vil også have stor betydning for de fremtidige vækstmuligheder, da bl.a. tillid til, at infrastrukturen kan modstå klimaændringerne, kan gøre området mere attraktivt at investere i.

Den syddanske indsats vil have fokus på udvikling af nye og kombinerede løsninger, der også sigter på at imødekomme hensyn til fx byliv, sundhed, naturområder, håndtering af jordforurening samt øge attraktiviteten og syddanskernes udfoldelsesmuligheder. Findes de rigtige løsninger kan de blive løftestang for udviklingen i både by- og landområder og rumme erhvervsmæssige muligheder.

Indsatser

  • Klimatilpasning i de danske byer De syddanske byer skal forbedre deres vandhåndtering for at kunne modstå klimaforandringerne. Indsatsen har fokus på at udvikle og teste løsninger fx gennem Region Syddanmarks samarbejdsprojekt
    med Odense Kommune og Vandcenter Syd om sikring af regionens større bycentre mod stigende grundvandsstand.
  • Klimatilpasning i kystnære områder Havniveaustigninger og kraftigere storme truer de kystnære områder – ikke mindst langs Vadehavet. Indsatsen har fokus på at sikre klæg til vedligehold og udbygning af digerne, som udgør en helt central sikkerhedsfaktor for mennesker og værdier langs Vadehavskysten. Initiativet laves i samarbejde med vadehavskommunerne.

 

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.