Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Råstoffer

Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i regionen. Men den fremtidige vækst afhænger også af, om ressourceknaphed kan afkobles fra vækst.

Værdifulde råstoffer

Den fremtidige efterspørgsel efter råstoffer forventes at stige lokalt og globalt. Det kan føre til ressourceknaphed. Resultatet vil være stigende energi- og råvarepriser, som vil betyde voksende udgifter for de syddanske virksomheder og for den enkelte syddansker. Adgangen til syddanmarks råstoffer har stor betydning for byggeri og anlæg af infrastruktur, og dermed for den syddanske vækst.

I Syddanmark kommer hovedparten af forsyningen af sand, grus og sten fra indvinding på land. En mindre del af forsyningen med disse råstoffer kommer fra havet. Indsatsen på råstofområdet er flerstrenget, for en effektiv indsats skal både sigte på at forsyne alle dele af regionen med råstoffer, og på at udnytte og genanvende de ressourcer vi har i undergrunden og på havet bedst muligt. Samtidig er der fokus på kortlægning af klæg, der bruges til vedligehold og udbygning af diger.

Indsatsen for råstofforsyningen omfatter kortlægning og en overordnet planlægning for den fremtidige indvinding af råstoffer med henblik på at sikre en lang forsyningshorisont for alle delområder af regionen.

Råstoffer kan ikke gendannes, så et andet fokus i indsatsen vil være at fremme den cirkulære tankegang. Det betyder dels genanvendelse af råstoffer, vejbelægninger og bygningsaffald og dels opmærksomhed på, at indvindingsområderne reetableres efter gravning, så de kan få nye funktioner, der kan bidrage til udviklingen i lokalområdet.

Råstofplanen

Råstofplanen indeholder en kortlægning af råstofforekomster og en overordnet plan for den fremtidige indvinding og forsyning af råstoffer i Syddanmark. Planlægningen af den fremtidige forsyningsstruktur er fastlagt ud fra et ønske om en bæredygtig udvikling, herunder minimering af transportarbejdet og hensyntagen til natur og landskab.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.