Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Byregionale samarbejder

SYDVESTJYLLAND

De sydvestjyske kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde er ved at udvikle et samarbejde i byregion Esbjerg. Området har stærkt afsæt i offshore-sektoren og turismen, og er med Esbjerg havn Danmarks port mod vest. Esbjerg er Sydjyllands største by og bidrager som energimetropol til at trække væksten i hele området og i  yddanmark. Området dækker et geografisk stort areal, og der er store forskelle mellem områderne. Fra Danmarks femte største by til mindre landsbyer og yderområder.

Regionen og kommunerne i Sydvestjylland har en række fælles fokusområder, hvor samarbejde kan bidrage til at skabe ny vækst og udvikling:

 • Kommunerne arbejder på at styrke bosætningen i området. Regionen og de sydvestjyske kommuner har samarbejdet om strategiudvikling og analyser om byroller og byfunktioner samt om menneskers flyttemønstre. Der er identificeret udfordringer, styrker og potentialer i byer af forskellig størrelse, og det står klart, at relationer mellem mennesker er af afgørende betydning for at tiltrække og fastholde borgere og arbejdskraft i byregionen.
 • Fortsat økonomisk vækst i Esbjerg kræver kvalificeret arbejdskraft. Udfordringen med at tiltrække de rette mennesker med de rette kompetencer skal løses gennem en helhedsorienteret fælles regional og kommunal indsats, der sammentænker uddannelses-, bosætnings- og erhvervspolitik. Flere fælles initiativer er igangsat og skal videreudvikles. Bl.a. har den regionale forening work-live-stay fokus på tiltrækning af højtuddannede.
 • Vestkysten og Vadehavet, der er udnævnt som UNESCO verdensarv, tiltrækker årligt tusindvis af danske og udenlandske turister. Dette vartegn er en styrke for hele byregionen, der allerede nu har stor værdi for området. Mere end 4 ud af 10 overnatninger i Syddanmark er i Sydvestjylland. Syddanmark og Sydvestjylland vil drage stor fordel af en fortsat satsning og udvikling af turismeindsatsen i Sydvestjylland.
 • En fortsat udvikling af offshore-sektoren vil bidrage til at skabe vækst og udvikling i Sydvestjylland og i hele regionen. Det understøttes bl.a. gennem Syddansk Vækstforum.

TREKANTOMRÅDET

De seks kommuner i Trekantområdet Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,Vejen og Vejle indgår i et byregionalt samarbejde i Trekantområdet Danmark. Det er et stærkt dansk vækstområde med mange arbejdspladser, mange mennesker og UNESCO verdensarv: Jelling Monumenterne og Christiansfeld. Det er et trafikalt knudepunkt i Danmark med bl.a. Danmarks næststørste lufthavn og er en del af det østjyske bybånd fra Haderslev i syd til Randers i nord. Trekantområdet har mange industriarbejdspladser og vil arbejde for at fremtidssikre produktionen. For at konkurrere på det globale marked er der bl.a. fokus på tilføre merværdi gennem design og funktionalitet. En designsatsning som bl.a. Syddansk Vækstforum støtter.

Kommunerne i Trekantområdet har forankret deres samarbejde i en fælles planstrategi, der bl.a. skal udvikle Trekantområdet i forhold til produktion, entreprenørskab og kultur. Regionen og kommunerne i Trekantområdet har en række fælles fokusområder, hvor samarbejde kan bidrage til at skabe ny vækst og udvikling:

 • Jyllandskorridoren gennem Jylland til Hamborg er en stadig vigtigere udviklingskorridor for Syddanmark. Trekantområdet er centralt placeret og kan få gavn af det store potentiale, der er i det internationale samarbejde med Hamborg og Tyskland.
 • Trekantområdet mærker også urbaniseringen og den stigende konkurrence med de større danske byer og vækstområder. Kommunerne og regionen vil derfor fortsætte samarbejdet om flere vidensprodukter om byernes udvikling og forholdet mellem de mindre byer og landområderne. Attraktiviteten skal fortsat styrkes i Trekantområdet, som det fx sker gennem byudvikling i Fredericia C, hvor regionen samarbejder med Fredericia Kommune og byudviklingsselskabet.
 • En forudsætning for vækst i Syddanmark og i Trekantområdet er, at syddanskerne har nogle stærke kompetencer, der kan matche de stigende kvalifikationskrav, som virksomhederne efterspørger for at kunne konkurrere på det internationale marked. Uddannelse og opkvalificering er nøgleordene, som bl.a. Syddansk Vækstforum støtter op om.
 • Trekantområdet er et trafikalt knudepunkt for både den kollektive trafik og for vejtrafikken. Fælles kommunale og regionale prioriteter og en fælles regional  banestrategi vil bidrage til at få optimeret infrastrukturen i hele regionen.

FYN

Fyn og øerne består af ti kommuner (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø) og næsten 500.000 indbyggere. Som regionens største by og Danmarks tredje største by er Odense Syddanmarks vækstmotor. Byen har nogle helt centrale institutioner med stor regional betydning, bl.a. OUH og Syddansk Universitet. Med store investeringer i bl.a. letbane, nyt OUH og udviklingen fra stor dansk by til dansk storby er der udsigt til, at Odense også i de kommende år bliver en vækstdriver i Syddanmark. Bl.a. er satsningen på sundheds- og velfærdsteknologi af stor betydning og understøttes af Syddansk Vækstforum.

På Fyn og i det Sydfynske Øhav er der mange attraktive købstæder, trygge lokalmiljøer og unik natur, der er med til at tiltrække borgere og turister. Den fælles kulturelle identitet og sammenhængskraft på Fyn og øerne er med til at skabe en stærk byregion.

De fynske kommuner (ekskl. Middelfart) samarbejder i Byregion Fyn, hvor arbejdet er forankret i den fælles udviklingsstrategi, Strategi Fyn. Regionen og kommunerne på Fyn og øerne har en række fokusområder, hvor fælles indsats vil være til gavn for byregionen og for Syddanmark:

 • Fyns attraktivitet skal styrkes bl.a. ved at styrke byerne og yderområderne. Regionen har undersøgt flyttemønstre og betydningen af bl.a. jobmuligheder, relationer og kultur, når borgere vælger et sted at bo. Odense er her en væsentlig tiltrækningsfaktor på Fyn.
 • Et stærkt Fyn vil bidrage til et stærkt Syddanmark. I samarbejde med Nordregio vil regionen med projektet “Functional city-regions” sætte fokus på attraktivitet og tilgængelighed på Fyn. Analyser af mindre byer, byroller og byfunktioner vil desuden bidrage til at støtte op om byudviklingsprojekter.
 • Både en god fysisk og digital infrastruktur er vigtige faktorer for vækst og udvikling i et område. Der skal være god sammenhængende infrastruktur på Fyn, men Fyn er også Syddanmarks åbning mod Sjælland og Ørestadsregionen. Derfor er det vigtigt med en optimal udnyttelse af de store investeringer i jernbaneforbindelser med realisering af timemodellen, og en sammenhængende regional baneforbindelse.

SØNDERJYLLAND

De sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa har med deres fælles kulturelle historie og identitet en stærk naturlig sammenhængskraft. Dette bidrager bl.a. sammen med Vadehavet (UNESCO verdensarv) til at tiltrække turister til området. Det sønderjyske område er porten til det største danske eksportmarked, Tyskland, hvilket gør grænsesamarbejdet centralt. Der samarbejdes om udvikling af grænserelationerne bl.a. i Region Sønderjylland – Schleswig. Aabenraa og Sønderborg kommuner har et byregionalt samarbejde med Flensborg i Grænsetrekanten. Kommunerne har et fælles sønderjysk koordinationsudvalg, og har desuden organiseret et samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinsitutioner i Udviklingsråd Sønderjylland.

Regionen og kommunerne kan gennem samarbejde om en række fælles fokusområder bidrage til at skabe ny vækst og udvikling:

 • Det grænseoverskridende samarbejde skal styrkes både i den østlige og vestlige del, og grænseregionens synlighed skal øges. Nærheden til Flensborg og vækstområdet Hamborg skal udnyttes bl.a. gennem turismeudvikling, erhvervssamarbejde og infrastrukturforbedringer. De politiske, administrative og kulturelle barrierer skal nedbrydes bl.a. gennem Jyllandskorridorprojektet, partnerskabsaftalen og Interreg-programmet.
 • Den demografiske udvikling i Sønderjylland er en udfordring, der bl.a. skal tackles ved at styrke attraktiviteten i byerne, landområderne, yderområderne. Styrket bosætning har været udgangspunktet for regionen og kommunernes samarbejde om at undersøge flyttemønstre, der fremhævede den sønderjyske identitet og relationer som vigtige byggesten. Derudover vil regionen og kommunerne samarbejde om analyser af de mindre byer og byregionale sammenhænge.
 • Bedre baneforbindelser vil kunne bidrage til at skabe bedre sammenhæng i Syddanmark, men der er også brug for at sætte fokus på behovet for god mobilitet og infrastruktur på tværs af grænsen. Det er en syddansk infrastrukturprioritet og mulighederne for etablering af en grænsebanegård undersøges som led i Jyllandskorridoren. Samarbejdet understøtter samtidig den sønderjyske infrastrukturvision, der fokuserer på de nord- og sydgående vej- og jernbaneforbindelser
 • De sønderjyske virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal der satses på opkvalificering, og samarbejdet mellem SDU Sønderborg og virksomhederne skal styrkes. Opkvalificering og udvikling inden for den sønderjyske styrkeposition energieffektivisering understøttes af Syddansk Vækstforum.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.