Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Uddannelse

Uddannelse danner grundlag for et godt helbred, økonomisk tryghed og flere muligheder.

Uddannelse er samtidig med til at sikre kompetent arbejdskraft, så virksomheder kan tiltrækkes og fastholdes i regionen.

Kompetente syddanskere

Uddannelse er en forudsætning for den enkeltes udvikling, og for at regionens virksomheder kan klare sig konkurrencemæssigt. Det handler derfor om, at flere skal have en ungdomsuddannelse, flere skal have en videregående uddannelse, flere skal løftes fra ufaglært til faglært og flere højtuddannede skal ansættes i den private sektor. Alle niveauer er vigtige for at løfte den syddanske vækst og udvikling.

For at øge uddannelsesniveauet skal det være muligt at få en god uddannelse i Syddanmark. Hvis flere får deres uddannelse i regionen, er der større sandsynlighed for, at de også vil bo i regionen efter endt uddannelse. Men her er det også afgørende, at der er adgang til attraktive jobmuligheder.

Det er derfor vigtigt at sikre stærke forbindelser mellem uddannelsessteder og det omkringliggende erhvervsliv, så uddannelsesindsatsen målrettes behovet på arbejdsmarkedet.

Syddanmark har mange arbejdspladser for faglærte. Flere steder har man udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft i form af faglærte og højtspecialiserede akademikere. Derfor arbejder Syddanmark med en række arbejdsmarkedsrelaterede mål, der skal styrke sammenhængen mellem den offentlige uddannelsesindsats og det syddanske arbejdsmarked, hvor der både nu og i fremtiden efterspørges teknisk, sundhedsfaglig, naturvidenskabelig og faglært arbejdskraft.

Indsatser

Unge i uddannelse

Regionsrådet sikrer dialog og samarbejde om uddannelsesområdet på tværs af region, kommuner og skoletyper via Syddansk Uddannelsesaftale. Regionsrådets uddannelsespulje støtter projekter og aktiviteter, der understøtter indsatserne og udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale.

Syddanmark vil løfte de unges uddannelsesniveau ved en indsats på følgende områder:

Forudsætningerne på plads
For mange unge har ikke de nødvendige faglige kompetencer inden for bl.a. dansk og matematik. Desuden kan sociale og personlige problemer forårsage mistrivsel og gøre det vanskeligt at gennemføre en uddannelse.

Tilgængelighed til ungdomsuddannelser
Flere steder i regionen er der langt til uddannelsesinstitutionerne. God tilgængelighed er med til at få flere unge til at uddanne sig og er med til at mindske frafaldet.

Bedre uddannelsesstart
Frafaldet skal nedbringes både i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og i springet til videregående uddannelse. Frafald øger risikoen for, at unge ikke får
gennemført en uddannelse.

Flere praktikpladser
Gennem målrettede initiativer skal der skaffes flere praktikpladser i Syddanmark. Manglen på praktikpladser er én af årsagerne til det høje frafald på erhvervsuddannelserne, fordi man da ikke kan fuldføre sin uddannelse.

Tag uddannelsen i Syddanmark
Flere unge skal tage en videregående uddannelse i Syddanmark, og færre skal flytte ud af regionen for at arbejde. Syddanmark skal tilbyde studerende gode og stærke uddannelsesinstitutioner og gode og attraktive steder at bo og arbejde.

Anvend viden
Der ligger et stort potentiale i, at den dokumenterede viden og erfaringer i uddannelses- og forskningssektoren anvendes i højere grad til at øge kvaliteten af uddannelserne.

Decentral uddannelsesstruktur

Den decentrale uddannelsesstruktur i Syddanmark, herunder Syddansk Universitets campusser i flere syddanske byer, er med til at skabe vækst og udvikling i hele regionen.

Det understøtter udviklingen i byregionerne og i byerne og er med til at sikre en tæt dialog med virksomhederne om deres behov. Region Syddanmark vil sammen med kommunerne arbejde for at fastholde den decentrale uddannelsesstruktur i forhold til både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark.

Uddannelsesløft
— en fælles opgave

I dag har under 80 pct. af de 25-34 årige en ungdomsuddannelse og kun lidt over hver tredje af de 30-39 årige har en videregående uddannelse. Hvis 95 pct. af de unge i fremtiden skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 pct. skal have en videregående uddannelse, så kræver det, at alle relevante aktører inden for uddannelsesområdet hjælper med at indfri de uddannelsespolitiske målsætninger. I fællesskab står aktørerne stærkere i arbejdet med udfordringerne og i bestræbelserne på at komme frem til de rette løsninger. Derfor er Syddansk Uddannelsesaftale blevet etableret som et samarbejde mellem bl.a. regionen, kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer.
Den syddanske indsats vil understøtte og tage initiativ til et tværfagligt samarbejde og inddrage den viden og de ressourcer som er til rådighed fra andre områder fx sundheds- og psykiatriområdet.

At skabe et arbejdsmarked i balance

Syddanmark skal have et arbejdsmarked, hvor udbud matcher efterspørgslen. Det er med til at sikre, at flest muligt er med til at bidrage til velfærdssamfundet, vækst og udvikling. At virksomhederne klarer sig bedre konkurrencemæssigt, fordi de kan få kvalificeret arbejdskraft. Og samtidig kan arbejdsløshed forebygges, hvis arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes behov. Men arbejdsmarkedet er under et dobbelt pres. Den demografiske udvikling betyder, at arbejdsstyrken skrumper og skaber risiko for arbejdskraftmangel. Samtidig er efterspørgslen på arbejdskraft under forandring. Ufaglærte job forsvinder, og nye job kræver højere eller andre kvalifikationer. Hvis arbejdsmarkedet også i fremtiden skal være i balance, er det nødvendigt med indsatser, der kan få flere inkluderet på arbejdsmarkedet og få hævet kompetenceniveauet.

Udfordringen på arbejdsmarkedet skal løftes med initiativer på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Region Syddanmark, Syddansk Uddannelsesaftale, Syddansk Vækstforum og de Regionale Arbejdsmarkedsråd vil samarbejde om koordineringen.

Syddansk Vækstforum vil arbejde for at øge de syddanske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft, så uddannelsestilbud matcher de syddanske virksomheders behov. Synergierne mellem uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen skal udnyttes bedre. Vækstforum vil arbejde for at højne arbejdsstyrkens formelle uddannelsesniveau ved at flere gennemfører en erhvervsrettet kompetencegivende uddannelse på faglært eller på videregående uddannelsesniveau. Vækstforum vil derudover styrke social inklusion, bl.a. for at øge erhvervsfrekvensen i regionen. Målgruppen er personer, der ikke vil kunne opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet uden en støttende indsats.

På gensyn

Mange unge rykker teltpælene op for at få deres uddannelse.

Spændende jobs, attraktive byer og stærke relationer skal give dem lysten til at vende tilbage efter uddannelsen.

Stærke syddanske uddannelsestilbud skal derfor tænkes sammen med strategiens øvrige indsatser.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.